B. První světová válka (1914 – 1918)

     1. Bojující strany

 

     Globální válečný konflikt z let 1914 – 1918 nazvali jeho současníci Světovou nebo Velkou válkou (netušili samozřejmě, že to nebylo poslední střetnutí svého druhu). Vnímali ji jako osudový souboj mezi dvěma různými světy, lišícími se v rovině zahraničněpolitické i vnitropolitické; od povahy tohoto zápasu se také odvinulo složení obou válčících bloků (ovšem ne všichni jejich členové byli ve válce po celé čtyři roky):

     1. Dohoda: demokratické státy, jejich kolonie a demokratická odbojová hnutí podmaněných národů; Francie, Velká Británie, Rusko, Itálie, Japonsko, Spojené státy, Čína, Srbsko, Belgie, Rumunsko, Řecko, Kanada, Egypt, Indie, Austrálie, odboj Čechů, Slováků, Poláků aj.

     2. Ústřední mocnosti: státy s prvky či pozůstatky absolutismu, usilující posílit své autoritativní politické systémy prostřednictvím zisků v novém světovém rozdělení vlivových sfér na úkor dosavadních předních velmocí; Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko (Osmanská říše), Bulharsko, německé kolonie Kamerun, Německá východní Afrika (především dnešní Tanzanie), Německá jihozápadní Afrika (dnešní Namibie) a četná německá koloniální území na tichomořských ostrovech (zejména v Mikronésii a v části Nové Guineje). 

Soubor:Europe 1914.jpg

     2. Příčiny

 

     Válku rozpoutaly Ústřední mocnosti. Důvody byly zejména tyto: 

     1. Prudký hospodářský (především průmyslový) rozvoj Německa a v závěsu za ním Rakousko-Uherska vedl k poptávce těchto států po dalších přírodních zdrojích, které se ovšem nacházely většinou v pohraničí (Porýní, Balkán), v Rusku nebo mimo Evropu.  

     2. Obě německojazyčné velmoci rostly jako především vnitrozemské státy, které záhy začaly pociťovat omezení vyplývající z nedostatečného přístupu k moři.

     3. Obě říše trpěly vážnými vnitřními rozpory: mnohovrstevnatými odlišnostmi mezi jižní a severní částí Německa, odporem diskriminovaných národů v Rakousko-Uhersku, v obou státech pak narůstajícími rozdíly sociálními; zdálo se, že vítězná válka proti Dohodě a z ní vyplývající zisky budou znamenat utlumení domácích konfliktů.

     4. Na počátku 20. století dosáhla éra novověkého kolonialismu svého vrcholu: velmoci již nemohly své ambice uspokojovat dobýváním dosud neovládnutých exotických zemí, ale musely počítat se vzájemným zápasem. Jedinou dostupnou oblastí, kde ještě nebyly velmocenské sféry zřetelně vymezeny, zůstaly nově vzniklé státy na Balkánském poloostrově.

     5. Osmanská říše se potácela ve vážných finančních potížích, národnostních sporech i konfliktech mezi tradicionalistickou absolutistickou vládou a proevropskou, razantně modernistickou opozicí. Největšími zahraničními soupeři Turecka se staly Rusko a Velká Británie. Turecko hledalo ekonomickou i politickou posilu v kontaktech především s Německem; viditelným projevem této spolupráce se stalo budování železniční trati Berlín – Bagdád, zahájené r. 1888.        

 

     3. Místo války v dějinách vojenství

 

     První světová válka byla první významnou válkou, v níž:

     a) Válečné operace zasáhly všechna myslitelná prostředí, od vzdušného prostoru až po podmořské hlubiny.

     b) Postupně končila dosavadní klíčová role koní; Hlavním dopravním prostředkem se stala železnice (včetně vyzbrojených, obrněných vlaků), začaly se prosazovat nákladní automobily, na bojištích účinně zasáhly letadla (pro stíhací souboje i pro bombardování) a tanky, v námořních střetnutích se vedle pancéřových bitevních lodí účastnily i ponorky.

     c) Objevily se nové zbraně, mezi nimiž vynikl kulomet (přenosná automatická palná zbraň, sloužící především ke střelbě dávkami); kulometná střelba dokázala zlikvidovat každý otevřený útok. Vojáci pěchoty se vyzbrojili i ručními granáty. Nepřátelský postup bylo možné zbrzdit nastražením výbušných min na komunikace. Jako zcela nová, strašlivá zbraň byl nasazen i otravný plyn – vůbec první typ zbraně hromadného ničení.      

     d) Byly zdokonaleny zbraňové systémy již známé. Např. nová generace děl vystřelovala náboje o hmotnosti několika set kilogramů na vzdálenost několika desítek kilometrů. Pro válečné účely (denní hlídkování a noční bombardování) byly využívány i vzducholodě.  

     e) Základem taktiky v pozemních bitvách se staly zákopy budované na frontě (v pásmu bojové činnosti). Zákopové soustavy získaly podobu podzemních měst, která byla vybavena palebnými postaveními, protipěchotními překážkami (z ostnatého drátu aj.), skladišti zásob i úkrytovými prostory a propojena telefonními dráty. Boje o dobytí nepřátelského zákopu se vyznačovaly úporností: vleklé, několikaměsíční bitvy přinášely statisícové ztráty na životech.

     f) Ve vojsku se prosadily uniformy v přírodních, maskovacích barvách namísto dosavadních uniforem odvozených z heraldických barev feudální éry.

     g) Nároky na zásobování nebývale početných armád způsobovaly akutní nedostatek potravin pro civilní obyvatelstvo.

     h) Masivní odvody bojeschopných mužů do armády vedly k tomu, že dosud typické mužské profese (i v průmyslu, dopravě apod.) zastaly ženy.   

     i) Během války a ještě brzy po jejím skončení hrozily i propukaly četné epidemie.

 

     Shrnutí:

     V letech 1914 – 1918 se odehrála První světová válka, již rozpoutaly poloabsolutistické Ústřední mocnosti, aby omezily moc demokratických států sdružených do bloku Dohody.  Válka byla po stránce technologické, strategické i taktické první moderní válkou světových dějin. Začala na Balkáně, který byl nejméně stabilním regionem tehdejší Evropy.

 

     Otázky a úlohy:

     1. Historikové někdy připomínají, že válečné konflikty světového rozsahu se odehrávaly již dávno před r. 1914. Nejčastěji uvádějí válku z 18. století, která zasáhla Evropu, Severní Ameriku i Asii a přinesla vojenská střetnutí u českého Kolína stejně jako u kanadského Québecu. O jakou válku se jednalo? V kterých letech se odehrála a s jakým výsledkem?

     2. Koalice vstupující v r. 1914 do války musely tehdejší veřejnosti připadat překvapivé, neboť se v nich často sešli tradiční či naopak nedávní protivníci. Uveďte příklady takových dvojic a připomeňte kořeny jejich někdejší rivality.   

 

     Výběr z odborné literatury: Basil Henry Liddell Hart: Historie první světové války. Brno 2001. Miroslav a Hana Honzíkovi: 1914/1918 Léta zkázy a naděje. Praha 1984. Andy Wiest: Obrazové dějiny první světové války. Praha 2003. J. M. Winter: První světová válka. Praha 1995.

 

 

     4. Sarajevský atentát jako rozbuška i záminka

 

     Záminkou pro vypuknutí války se stal sarajevský atentát 28. června 1914:

     Sarajevo je hlavním městem jihoslovanského regionu Bosna a Hercegovina, kde byla v r. 1878 nadvláda turecká vystřídána rakousko-uherskou (viz VI.L.6.a.). Na začátku léta 1914 rakousko-uherská armáda demonstrovala u Sarajeva svou sílu provokativními manévry (vojenským cvičením), jichž se zúčastnil i následník  trůnu, arcivévoda František Ferdinand d´Este (1863 – 1914) se svou manželkou Žofií (1868 – 1914). Oba se během slavnostní jízdy autem po sarajevských ulicích stali terčem úspěšného atentátu, když je pistolí zastřelil bosenský student Gavrilo Princip (1894 – 1918) z opoziční organizace Mladá Bosna, která měla svou základnu především v sousedním Srbském království.

     Princip byl bezprostředně po atentátu zatčen: jelikož ještě nedosáhl – podle tehdejších zákonů – plnoletosti, nedostal trest smrti, ale byl odsouzen do žaláře na 20 let; zemřel na své dlouhodobé plicní onemocnění tuberkulózu v českém pevnostním vězení Terezíně v dubnu 1918.

     V létě 1914 se však rakousko-uherská vláda rozhodla využít atentát k rozpoutání války proti Srbsku. Zaslala srbské vládě ultimátum (naléhavou výzvu spojenou s hrozbou): žádala neomezenou účast rakouských vyšetřovatelů při vyhledávání a potrestání Principových kompliců (spoluviníků) v Srbsku. Srbové přislíbili vyšetření celé záležitosti, ale odmítli podíl Rakušanů se zdůvodněním, že by šlo o porušení suverenity (nezávislosti) jejich státu. To Rakousko-Uhersku stačilo k vyhlášení války Srbsku 28. července 1914. Světový konflikt začal.          

 

     5. Průběh

     a) Vstup velmocí do války

 

     29. července 1914 rakousko-uherské dunajské válečné loďstvo ostřelovalo srbské hlavní město Bělehrad: šlo o první bojovou operaci začínající války. Téhož dne srbský spojenec Rusko vyhlásilo mobilizaci (povolávání mužů k válečné vojenské službě). 31. července Německo jako spojenec Rakousko-Uherska mobilizovalo a 1. srpna vyhlásilo válku ruskému spojenci Francii. Evropské státy byly natolik propojeny prakticky nepřehledným množstvím dvoustranných smluv, že se ve válce brzy ocitla většina Evropy. 

 

     Čelným politikům válčících států se podařilo získat podporu velké většiny veřejnosti. Mezi obyvatelstvem obou nepřátelských bloků převládalo vlastenecké nadšení: počítalo se s tím, že díky vysoké účinnosti moderních zbraní potrvá válka jen pár měsíců a že přinese konec válčení na velmi dlouhou dobu, ne-li dokonce navždy. Pochybovačné postoje se udržely především u menšinových národností (u slovanských národů v Rakousko-Uhersku, ale také u Irů ve Velké Británii).

   

     b) Německý útok na západní frontě

 

     Němci zvolili strategii bleskové války (Blitzkriegu), jíž měli dosáhnout rychlého vítězství na západě, aby se pak mohli soustředit k zdlouhavějším bojům na východě. Přepadli 2. srpna 1914 Lucembursko a 4. srpna Belgii, a tak obešli francouzskou obranu na francouzsko-německé hranici. První velký úspěch blitzkriegu představovalo dobytí belgického města  Liège (Lutych) 7. srpna: při akci se vyznamenal generál Erich Ludendorff (1865 – 1937), který se stal jedním z nejuznávanějších velitelů Ústředních mocností. 

     Ačkoli od srpna bojovali na západní frontě po boku Francouzů i Britové, Němci postoupili do září 1914 na vzdálenost pouhých 25 kilometrů od Paříže a situace Francie byla nanejvýš kritická. Zvrat přinesla až první bitva na řece Marně (5. – 12. září): francouzský generál Joseph Joffre (1852 – 1931) v čele francouzsko-britské armády porazil německého generála hraběte Helmutha von Moltke (1848 – 1916; synovec maršála téhož jména, viz VI.L.1.b.). Tím byl blitzkrieg odsouzen k neúspěchu; na západní frontě začala zákopová válka.

 

     Shrnutí:

     Jako záminka pro vypuknutí války byl využit sarajevský atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. První válečnou frontou se stala fronta rakousko-srbská, druhou (a v celé válce nejvýznamnější) fronta francouzsko-německá: Němci se zde pokusili o bleskovou válku, ale ztroskotali v první bitvě na Marně.

 

     Otázky a úlohy:

     1. Připomeňte si, jakými způsoby František Ferdinand d´Este souvisel s českým prostředím.

     2. Zjistěte základní údaje o řece Marně. Proč právě zde došlo ke klíčové bitvě o přístup k Paříži?   

 

     Výběr z odborné literatury: František Stellner: Poslední německý císař. Praha 1995. Výběr z uměleckých zpracování: Film: Sarajevský atentát (Jugoslávie – Československo, 1975, režie Veljko Bulajič, hrají Christopher Plummer /Ferdinand/, Florinda Bolkanová /Žofie/).

 

 

     c) Východní fronta

 

     Zatímco na západní frontě bojovalo několik dohodových armád proti jedinému, a sice německému nepříteli, na východní frontě byla situace prakticky opačná: osamocené dohodové Rusko tu čelilo společnému postupu Německa a Rakousko-Uherska. Navíc východní fronta zaujímala zhruba dvojnásobnou délku ve srovnání s frontou západní.

     Síla Německa byla na východě obdobná jako na západě, některé německé jednotky se dokonce během války mezi oběma frontami přesunuly. Pokud šlo o Rakousko-Uhersko, jeho hlavní vojenská slabina tkvěla v tom, že značnou část armády tvořili odvedení příslušníci neněmeckých, diskriminovaných národností, kteří se neztotožňovali s válečnými cíli habsburského císařství: vynikali bojovým nasazením jen tehdy, když přímo bránili své životy, jinak byli náchylní k přechodu do zajetí nebo přímo k dezercím (zběhnutí). Na druhé straně ovšem představovali mnohostranně vyspělou, fyzicky zdatnou a přiměřeně vzdělanou živou sílu.

 

     František Josef I.: manifest Mým národům (28. 7. 1914):

     (…) Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. (…) A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se mocí zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým státům pokoj uvnitř a trvalý mír na venek. (…) Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska. A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství.

 

     Dobová úprava známé české lidové písně:

Červený šátečku, kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč.

Já mám jít na Rusa a nevím proč, a nevím proč, a nevím proč.

 

     Ruská armáda disponovala kvalitní výzbrojí a mohla se spolehnout na statečnost i vytrvalost svých vojáků, ovšem zhruba každý třetí z nich byl negramotný, což ztěžovalo výcvik i bojovou součinnost vojska. Ruská generalita také postrádala zkušenosti s válkou v Evropě.  

     Rusovésrpnu 1914 rychle dobyli nejvýchodnější cíp Německa a celou rakousko-uherskou Halič (kraj na severovýchodě habsburské říše). Němci je však na konci léta na svém území porazili – především zásluhou generálů Paula von Hindenburga (1847 – 1934) a Ericha Ludendorffa, převeleného ze západu – v bitvách u Tannenbergu (dnešní Stębark v Polsku) a u Mazurských jezer (téměř sedmdesátiletý a nyní velmi populární Hindenburg byl povýšen na maršála). Rusové byli vytlačeni z Německa, ale stále drželi Halič. Také východní fronta přecházela k zákopové válce, avšak nadále poskytovala větší možnosti pro překvapivé manévry než fronta západní.

     V r. 1915 Německo a Rakousko-Uhersko rozpoutaly mohutnou ofenzivu na východě; jejich cílem bylo zvítězit zde a pak vrhnout maximum sil na západ. Tuto strategii si vynutila zásobovací nouze, která měla být na úkor Ruska odstraněna; Němci zároveň věděli, že jejich úporná zákopová obrana na západě nedovolí Dohodě tamější frontu prolomit. Během jara a léta 1915 Němci a Rakušané vyhnali Rusy z jejich části Polska i z Haliče a obsadili jim polovinu Lotyšska a Běloruska: mimo jiné dobyli (na konci srpna) proslulé pevnostní město Brest Litevsk. Ruské porážky v r. 1915 představovaly rozlohou ztraceného území největší neúspěch, jaký Dohoda za celou válku utrpěla.

 

     d) Italská bojiště

 

     Dohoda hledala účinnou odpověď na iniciativu Ústředních mocností a našla ji v oživení či otevření dalších front. V květnu 1915 vstoupila do války na dohodové straně Itálie: na krátké, ale dramatické italsko-rakouské frontě v oblasti Alp poutala asi 800 tisíc rakousko-uherských vojáků (proslulými se staly zejména boje na řekách Soča a Piava).  

    

     e) Válečné fronty na Balkáně

 

     Srbská fronta: Rakušané sice na podzim 1914 obsadili na několik dnů Bělehrad, ale Srbové (vyzbrojení s francouzskou pomocí) je vzápětí ze své země vyhnali (i za pomoci lidových, partyzánských oddílů). Obrat nastal až za rok. V říjnu 1915 do Srbska vpadli zároveň Rakušané, Němci a Bulhaři, a celé Srbsko dobyli (vláda emigrovala do neutrální Albánie, uniknuvší vojáci do Řecka); poslední obrannou bitvu svedli Srbové v listopadu 1915 na známém Kosově poli.

     Řecká (soluňská) fronta: Otevřeli ji v říjnu 1915 Britové, Francouzi aj., když se tu vylodili na pomoc Srbům proti Bulharům; cíle však nedosáhli.       

     Rumunská fronta: v září 1916 Rumuni podporovaní jednotkami ruské armády dobyli část Sedmihradska v uherské části Rakousko-Uherska, ale následoval rychlý úspěšný protiútok Rakušanů, Němců, Bulharů a Turků: do ledna 1917 Rumuni ztratili téměř celé své území, a to navzdory podpoře od ruského vojska.  

 

 

     Shrnutí:

     Výrazně úspěšnější byly Ústřední mocnosti na frontách ve východní Evropě a na Balkáně: všude sice utrpěly počáteční nezdary, ale dokázaly vývoj války otočit ve svůj prospěch. Na konci r. 1916 byly na vrcholu své moci. Měly bezpečný přístup k 5 evropským mořím: Baltskému, Severnímu, Jaderskému, Egejskému a Černému. Na straně Dohody selhalo především Rusko.

 

     Otázky a úlohy:

     1. Najděte slabiny i chyby tehdejšího ruského válčení. Co byste byli ruským generálům poradili?

     2. Německá válečná propaganda prohlašovala vítězství u Tannenbergu za protipól proslulé bitvy z r. 1410, která se odehrála na zhruba stejném místě. O jakou bitvu šlo? Co si o ní pamatujete?

     3. Pojmenujte – s využitím znalostí také ze starších dějin – důvody, kvůli nimž je Kosovo pole velmi významným místem pro srbskou historii.

 

     Výběr z odborné literatury: Tomáš Garrigue Masaryk: Rusko a Evropa. Praha 1996. Výběr z uměleckých zpracování: Literatura: Vladimir Majakovskij: Vojna a svět (1917, ruská básnická skladba), Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 – 1923, satirický román; zfilmováno jako Dobrý voják Švejk, 1956, a Poslušně hlásím, 1957, režie Karel Steklý, v titulní roli Rudolf Hrušínský).    

 

    

      f) Válka mimo Evropu

 

    Mimoevropské pozemní boje První světové války lze rozdělit do tří sfér: na boje proti Turecku, na boje v koloniích a na válečné operace Japonska.

    

     Již v srpnu 1914 Britové, Australané a Novozélanďané zahájili obsazování německých kolonií Tichomoří.Africe Britové, Francouzi, Belgičané a Jihoafričané postupně dobyli všechny německé kolonie. 

    

     Turecko na podzim 1914 podniklo vpády prakticky do všech sousedních orientálních zemí. Nikde nedosáhlo trvalých úspěchů, bylo nuceno se stáhnout zpět ke svým hranicím, ale tam dokázalo úpornou obranou poutat část vojenských sil Rusů, Britů a Francouzů.

     Obzvlášť tragickou válečnou kapitolu představuje pokus turecké vlády o genocidu (řízené vyhlazení národa) té části Arménů, která žila na území Osmanské říše. Turci chtěli Armény odstranit, protože je považovali za možné spojence Ruska (část arménského národa žila na sousedním ruském území) a vadila jim jejich kulturní odlišnost (Arméni představovali jedinou výraznou křesťanskou menšinu v jinak islámském Turecku a vynikali např. i mírou gramotnosti). V r. 1915 turecké ozbrojené síly zahájily řízené vyvražďování Arménů a deportaci přeživších do Syrské pouště: zahynulo 1 – 1,5 milionu Arménů (dvě třetiny arménské populace v Turecku). 

     Parametry napínavého, dobrodružného příběhu měla mise mladého britského důstojníka Thomase Lawrence (1888 – 1935; Lawrence z Arábie), který se zasloužil o to, že probíhající povstání kočovných arabských kmenů proti turecké nadvládě přizpůsobilo své útočné operace strategickým záměrům britské armády: Arabové ustoupili od bojů o svatá města islámu, Mekku a Medínu, a soustředili se na napadání tureckých železnic a na ovládnutí cenného přístavu Akaba (červenec 1917) v Rudém moři.  

     Nakonec Francouzi a Britové dobyli na Turcích Palestinu, Sýrii  a Mesopotamii, což mělo zásadní význam pro další osud těchto oblastí. Naopak neúspěchem skončily v r. 1916 útoky Dohody na egejské pobřeží turecké Malé Asie.

 

     Jádrem japonské účasti ve válce se stalo obsazení některých německých ostrovních kolonií v Pacifiku a dobytí německé koncese Čching-tao na pobřeží čínské provincie Šan-tung.    

     

     g) Námořní boje

 

     Válka na moři se koncentrovala do snahy německých plavidel ztížit Britům zásobování z kolonií a přepravu vojsk na mimoevropská válčiště. Z bitev, jež válečné lodě vybojovaly, se nejčastěji zmiňují: 

     1. v prosinci 1914 bitva u Falklandských ostrovů v jižním Atlantiku: Britové potopili skupinu německých křižníků;

     2.  na jaře 1916 bitva u Jutského poloostrova: západně od dánských břehů se Britové střetli s Němci; ve vcelku vyrovnané bitvě byly sice britské ztráty větší, ale znamenaly jen částečné oslabení britského loďstva, zatímco německá námořní síla byla zdevastována.

 

     Svrchovaně nebezpečnými se staly německé ponorky, které svými torpédy útočily na britské válečné i civilní lodě. 7. května 1915 v Atlantském oceánu německá ponorka potopila britskou osobní loď Lusitania (která ovšem vezla z New Yorku do Liverpoolu i munici): mezi 1198 utonulými oběťmi bylo také 128 občanů dosud neutrálních Spojených států.

 

Německá propagandistická pohlednice oslavující potopení Lusitanie. V oválném výřezu německý admirál Alfred von Tirpitz.

              

      h) Další vývoj situace na západní frontě

 

     Obě válčící strany se pokoušely prolomit protivníkovu zákopovou linii. Němci nasadili nový typ smrtící zbraně: bojové otravné látky jako první generaci zbraní hromadného ničení. Na frontě u belgického města Ypres německá armáda zaútočila v dubnu 1915 oblakem chloru, vypouštěného z lahví (později se začaly bojovými otravnými látkami plnit dělostřelecké granáty) a v červenci 1917 zpuchýřující látkou, která podle bojiště dostala také název: yperit.  Obě otravné látky dokázaly během několika minut vyřadit z boje tisíce vojáků.     

     Rok 1916 na Západě proběhl ve znamení dvou obřích, vleklých bitev na francouzském území:

     Bitva u Verdunu (21. února – 21. prosince 1916): Němci zaútočili proti proslulému pevnostnímu městu (viz V.B.6.), ale nedokázali je dobýt: v úporných soubojích o věnec pevností kolem Verdunu se střetli s houževnatou francouzskou obranou. Tvůrci německé taktiky u Verdunu byli generál Erich von Falkenhayn (1861 – 1922), maršál Paul von Hindenburg a generál Erich Ludendorff; čelili jim generálové Joseph Joffre a Henri Philippe Pétain (1856 – 1951). Bitva si vyžádala na 700 tisíc obětí na životech.

     Bitva na řece Sommě (1. července – 19. listopadu 1916): Útočící Dohoda (nejpočetnější bylo britské vojsko) chtěla podpořit obránce Verdunu. Po počátečních neúspěších tu Britové nasadili (od září) novou zbraň – tanky; ty od té doby tvoří neodmyslitelnou součást každé pozemní armády. V celé bitvě souhrnný počet padlých, zraněných a zajatých vojáků obou válčících stran přesáhl 1 milion mužů; Dohoda měla větší ztráty než Němci, které zatlačila zpět o pouhých 12 kilometrů.

 

     Počátek přelomu na západní frontě přišel až 6. dubna 1917. Tehdy do války vstoupily na straně Dohody Spojené státy americké: jejich hlavním záměrem bylo pomoci Dohodě z patové situace, oficiální zdůvodnění zdůrazňovalo vinu Německa na utonutí amerických cestujících z torpédované Lusitanie. Především na západní frontu Američané přinesli na obranu Francie a jejích spojenců kýženou převahu v živé síle i výzbroji.    

 

     Shrnutí:

     Prvními oblastmi, kde se Dohoda chopila iniciativy ve vedení války, byly mimoevropské země: Německo rychle ztratilo své kolonie a Turecku se nepodařil vpád do sousedních států. Němci naopak ovládli podmořské hlubiny a ponorkami účinně útočili zejména na britské dopravní lodě. Bezvýchodnost situace na západní frontě potvrdily velké bitvy u Verdunu a na Sommě. Zvrat na Západě přišel až se vstupem Spojených států do války na straně Dohody.

 

     Otázky a úlohy:

     1. Shrňte příčiny válečných úspěchů Ústředních mocností. 

     2. Pokuste se najít důvody, pro něž Spojené státy odkládaly svůj vstup do války.

 

     Výběr z odborné literatury: Yvette Heřtová: Zákopová válka. Praha 2008. Colins Simpson: Zánik Lusitanie. Praha 1978. Výběr z uměleckých zpracování: Literatura: Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid, 1929, zfilmováno (Spojené státy, 1930, režie Lewis Milestone, v hlavní roli Lew Ayres). Franz Werfel: Čtyřicet dnů, 1933. Film: Lawrence z Arábie (Velká Británie, 1962, režie David Lean, v titulní roli Peter O´Toole).

 

 

     6. Revoluční události v Rusku

     a) Výchozí situace

 

     V průběhu války nebylo možné přehlédnout, že leckde se pod povrchem vlasteneckého nadšení i válečné propagandy skrývají hrozby vážných vnitropolitických konfliktů. V říjnu 1916 byl rakousko-uherský předlitavský předseda vlády hrabě Karl von Stürgkh (1859 – 1916; v úřadě od 1911), známý odpůrce národnostní emancipace v říši a zároveň stoupenec široké účasti Rakousko-Uherska ve válce, zastřelen sociálně demokratickým politikem Friedrichem Adlerem (1879 – 1960).

     A již v dubnu 1916 vypuklo v britském Irsku (především v Dublinu) Velikonoční povstání za vyhlášení samostatné Irské republiky. Britská armáda i policie po pouhém týdnu povstání násilím potlačily: zahynulo několik set osob, tisíce povstalců byly uvězněny a 15 nejaktivnějších rebelů bylo na základě rozsudku válečného soudu popraveno zastřelením.

 

     Avšak nejsložitější vnitropolitická situace nastala v Rusku, které si do válečných let přineslo řadu problémů z nedávné minulosti:

     1. Ruská říše – největší stát světa – se vyznačovala vysokou rozrůzněností národnostní i kulturní, a těžkopádná státní správa, vycházející z velmi excentricky položené metropole Petrohradu, nebyla schopna tuto skutečnost kompenzovat.

     2. V Rusku bylo nevolnictví zrušeno až v r. 1861 a teprve od r. 1881 byly postupně rušeny feudální vztahy. Drtivá většina obyvatel (87 % kolem r. 1900) žila na venkově, kde si šlechtičtí velkostatkáři s patriarchální převahou snadno udržovali rolníky (z nichž více než polovina zápasila s chudobou) i nadále ve faktické závislosti.  

     3. Těžiště ruské průmyslové výroby zůstávalo v menších podnicích na venkově a pouze 4 ruská města (Petrohrad, Moskva, Kyjev, Oděsa) měla evropský charakter. Rusko investovalo  především do obchodu a do budování sítě dálkových železnic a bylo hodně závislé na importu. 

     4. Ve vnitřní politice pokračovala existence absolutismu. Proti němu se však zformovala silná generace mladých, liberálně laděných ruských intelektuálů i umělců.    

     5. Car Mikuláš II. (1868 – 1918; vládl od 1894) neuspěl s rozšiřováním ruského vlivu za hranice: nezdary svých předchůdců v jihovýchodní Evropě (Krymská válka 1853 – 1856, Berlínský kongres 1878), kdy se proti Rusku vždy postavily západoevropské velmoci, doplnil prohrou v Rusko-japonské válce 1904 – 1905. 

     6. Následná revoluce 1905 donutila cara zrušit absolutismus a zavést skutečnou vládu v čele s premiérem, povolit existenci politických stran, uzákonit volební právo podle kuriálního systému a umožnit vytvoření parlamentu (nazývaného Státní duma).  

                                   Car Mikuláš II. s rodinou

 

     7. Do dumy se volilo čtyřikrát (1906, 1907, 1907 a 1912). V prvních dvou volbách získaly převahu levostředové síly, ale car pokaždé dumu rozpustil a držel u moci pravicovou vládu, která posílila diskriminační prvky volebního systému. Teprve když v dalších dvou volbách zvítězila pravostředová uskupení, vláda polovičatě provedla nepopulární agrární reformu, která chtěla početně posílit střední rolnické vrstvy prostřednictvím částečné privatizace obecní zemědělské půdy (aby se nemuselo sáhnout na půdu velkostatkářů).

     8. Car Mikuláš II. nebyl osobnostně pevný člověk. On i zejména jeho manželka Alexandra (1872 – 1918; německá šlechtična, která strávila část dětství na londýnském dvoře své babičky britské královny Viktorie) podlehli vlivu mystického léčitele Grigorije Rasputina (1869 – 1916), jenž dokázal zlepšovat zdravotní stav jejich trvale churavého syna a následníka Alexeje (1904 – 1918) a využil této situace k ovlivňování carského dvora.   

     

     b) Únorová revoluce v r. 1917 a vytvoření Prozatímní vlády

 

     V r. 1916 se Rusové pokusili odčinit válečné neúspěchy z předchozího roku tím, že v hrdinsky vedené letní Brusilovově ofenzivě (velitel generál Alexej Brusilov, 1853 – 1926) na frontě mezi Karpaty a Baltem způsobili zejména Rakousko-Uhersku těžké ztráty, ale zásobovací situace ruské armády byla natolik špatná, že se nepodařilo na tento úspěch navázat setrvalým postupem na západ.

     Rusko se tedy z řady příčin ocitlo v situaci, kdy nejenže prudce rostla nespokojenost širokých vrstev obyvatelstva, ale proti carovi a vládě se obrátili dokonce i pravicoví politici. Temnou předzvěstí nadcházejících změn se v prosinci 1916 stalo Rasputinovo zavraždění, které provedla skupina vedená mladým knížetem Felixem Jusupovem (1887 – 1967).

     3. března 1917 (v Rusku byl ovšem stále ještě únor, neboť zde dosud používali juliánský kalendář) vypukly v Petrohradě mohutné stávky i demonstrace hladovějícího obyvatelstva. Car Mikuláš, který právě pobýval poblíž válečné fronty, telegrafoval rozkaz o okamžitém vojenském potlačení nepokojů, ale petrohradští vojáci váhali, až 12. března přešli na stranu demonstrantů, čímž se stávkové hnutí změnilo ve skutečnou demokratickou revoluci. Dav podpořený vojáky začal okamžitě obsazovat veřejné budovy a vyhánět z nich představitele carismu.

     Vzápětí došlo téměř současně ke dvěma navzájem podobným událostem. Většinoví proticarští poslanci vytvořili Prozatímní výbor Státní dumy, aby z parlamentní politiky vyšachovali carovy stoupence. A revolucionáři z petrohradských ulic ustavili Radu (rusky Sovět) dělnických a vojenských zástupců jako řídící orgán revoluce, který okamžitě zahájil organizování jednak voleb do místních sovětů v jednotlivých čtvrtích, aby tak vznikly zárodky nové politické samosprávy, jednak personálních výměn na velitelských postech v petrohradské vojenské posádce.

     Tak vzniklo v Rusku revoluční dvojvládí. Prozatímní výbor parlamentu zahájil sestavování Prozatímní vlády (v čele s umírněným liberálem knížetem Georgijem Lvovem), která měla zemi dovést k volbám; v této vládě nabídl Sovětu pouhá dvě ministerská křesla, takže Sovět účast v takovém kabinetu odmítl.

     15. března car Mikuláš II. abdikoval na trůn (odstoupil). Rusko se tak stalo republikou – tehdy to byla teprve pátá republika v Evropě (po San Marinu, Švýcarsku, Francii a Portugalsku).  

                                                       Revoluční Petrohrad

     Shrnutí:

     Nejslabším článkem Dohody bylo Rusko. Nedemokratická politika cara Mikuláše II., oslabující volený parlament, se pojila s válečnými neúspěchy, takže v březnu 1917 došlo v Petrohradě a některých dalších městech k revoluci, která ustavila republiku. Na jejím řízení se však podílely navzájem konkurenční Prozatímní vláda a dělnický a vojenský Sovět.   

 

     Otázky a úlohy:

     1. Co všechno si Rusko slibovalo od účasti ve válce a proč bojovalo na straně Dohody?

     2.  Z čeho všeho patrně pramenily rozpory mezi Prozatímní vládou a Sovětem? 

 

     Výběr z odborné literatury: Tomáš G. Masaryk: Rusko a Evropa. Praha 1995 – 1996. Václav Veber: Mikuláš II. a jeho svět. Praha 2000.           

    

 

     c) Říjnová revoluce v listopadu 1917

 

     Prozatímní vládu vytvořili představitelé několika politických stran, mezi nimiž vynikali pravicově liberální konstituční demokraté (kadeti) a umírněně levicoví socialisté-revolucionáři (eseři).  Vláda vyhlásila amnestii (hromadné omilostnění vězňů), zavedla demokratická práva a svobody a uskutečnila personální výměny na nejvýznamnějších postech státní správy v regionech. Sociální zákonodárství (skutečnou pozemkovou reformu, osmihodinovou pracovní dobu) odkázala až do působnosti budoucího parlamentu po předpokládaných svobodných volbách. Vlády ostatních dohodových velmocí ujistila o pokračování ruské účasti ve válce, ale požádala je, aby zabránily návratu předáků bolševické, tedy komunistické frakce Sociálně demokratické dělnické strany Ruska ze západoevropského exilu do vlasti. Bolševičtí funkcionáři v emigraci v čele s Vladimirem Iljičem Leninem (1870 – 1924) se ovšem vrátili přes Německo, které jim cestu umožnilo v oprávněném očekávání, že komunisté budou vystupovat proti Prozatímní vládě, což zemi oslabí.

     Lenin (vlastním jménem Uljanov) pocházel z liberálně orientované učitelské rodiny s politicky opozičními názory vůči carství (bratr Alexandr byl r. 1887 popraven za účast na nezdařeném atentátu na cara Alexandra III.), vystudoval práva, ale věnoval se politické činnosti. Stal se hlavním ruským propagátorem marxistického komunismu a od r. 1895 byl pronásledován carskou policií. Rok strávil ve vězení, další tři roky pobýval ve vyhnanství na Sibiři a v r. 1900 emigroval do západní Evropy. Stal se významným členem exilového vedení sociálních demokratů. V r. 1912 na stranické konferenci v Praze (konala se v Lidovém domě s podporou tamější sociální demokracie) získal pro svou komunistickou frakci ve stranickém vedení většinu: odtud pojmy bolševici (rusky bolšoj = velký) a menševici (ti zůstávali na pozici klasického sociálního demokratismu).

     Leninovými nejbližšími spolupracovníky byli Lev Davidovič Trockij a Josif Vissarionovič Stalin (i jejich příjmení byly pseudonymy). Trockij (1879 – 1940; vlastním jménem Bronštejn) pocházel z rodiny ukrajinského sedláka (židovského původu), pro své politické názory byl vyloučen z vysoké školy a i on zažil nucenou deportaci na Sibiř a následnou emigraci. Stalin (1878 – 1953; vlastním jménem Džugašvili) byl synem gruzínského ševce, studoval na kněze, ale byl vyloučen a přidal se k sociálním demokratům. Také pobýval v západní Evropě a po návratu do Ruska byl v r. 1913 poslán na Sibiř.

 

     V dubnu 1917 se ruská Prozatímní vláda ocitla ve vážné krizi. Její rozhodnutí pokračovat ve válce spustilo sérii mohutných demonstrací v Petrohradu. Organizoval je Sovět a ukázalo se, že vláda nemá oporu ve veřejném mínění. Vážným konkurentem premiéra Lvova se stal mladý ministr spravedlnosti Alexandr Kerenskij (1881 – 1970) a krize byla dočasně zažehnána rekonstrukcí kabinetu: pozvání do vlády přijali sociálnědemokratičtí menševici: ve své straně tehdy ovšem již tvořili většinu.

     Vzápětí se do Petrohradu vrátili všichni tři vůdcové bolševické frakce – Lenin, Trockij i Stalin – a začali připravovat komunistický převrat. Zásadním způsobem jim pomohla skutečnost, že (prostřednictvím jedné švédské banky) dostávali vysoké finanční částky z Německa, za něž rozvinuli intenzivní politickou propagandu: vydávali 41 novin-deníků a platili několik set agitátorů.

     Museli se ovšem vypořádat se skutečností, že Marx a Engels kdysi předvídali a teoreticky zdůvodnili, že ke komunistické (proletářské) revoluci může dojít jen v nejvyspělejších kapitalistických zemích, s nejpočetnější dělnickou třídou. Rusko této charakteristice zdaleka nevyhovovalo, a tak Lenin v několika svých textech (naposledy v Dubnových tezích z jara 1917) vysvětloval, že během světové války velkokapitál ovládl státní politiku natolik, že jeho moc lze zlikvidovat jediným státním převratem bez ohledu na míru industrializace v zemi.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                      Alexandr Kerenskij

 

     Na začátku léta se Prozatímní vláda pokusila posílit svou pozici: Lvova vystřídal v premiérském křesle Kerenskij a na frontě byl zahájen nový útok, označovaný jako Kerenského ofenziva, ovšem velitelem byl opět Brusilov. Kampaň však ztroskotala a výsledkem se stala další mohutná protivládní demonstrace v Petrohradě organizovaná Sovětem. Vláda se rozhodla pro tvrdý postup. Demonstranty rozehnala střelbou a na Lenina vydala zatykač, takže bolševický vůdce musel prchnout do finských lesů. Politicky obratnější Trockij však zůstal v metropoli a byl zvolen předsedou petrohradského sovětu. Tyto červencové události znamenaly konec dvojvládí: Prozatímní vláda si proti sobě nenávratně postavila Sovět, který se začal přiklánět k myšlence komunistického převratu. Situaci ještě vyhrotil generál Lavr Kornilov (1870 – 1918), který se pokusil o státní převrat, jímž by nastolil svou vojenskou diktaturu: Prozatímní vláda se však ubránila a Kornilov byl zatčen. 

     Komunistickou akci načasoval Trockij na 7. listopad 1917 (byl to den jeho narozenin; podle juliánského kalendáře šlo o 25. říjen). To již bolševici ovládali petrohradský sovět. Lenin se vrátil do Petrohradu a se stranickým vedením bolševiků připravil plán povstání. Pro jeho uskutečnění Trockij zřídil Vojenský revoluční výbor, tvořený pouze bolševiky (Stalin aj.). Nebolševičtí členové Sovětu se tedy dostali na vedlejší kolej.

     Příprava převratu byla ovšem prozrazena a Prozatímní vláda se vojensky opevnila v bývalém carově Zimním paláci; část petrohradské posádky se však přidala k bolševikům, což se ukázalo jako klíčové. Vše začalo v noci ze 6. na 7. listopadu. Povstalci obsadili strategická místa v Petrohradu (nádraží, tiskárny, banky…). Kerenskij uprchl, aby přivedl vojáky z fronty. 7. listopadu 1917 asi v 9 hodin večer výstřel z křižníku Aurora dal signál k závěrečné akci – útoku na Zimní palác. Krátce po půlnoci byl palác dobyt a polapení členové Prozatímní vlády uvězněni. První úspěšný komunistický převrat v dějinách – posléze nazván Říjnová revoluce – byl fakticky u konce. Ovšem ve vzdálenějších oblastech Ruska si bolševici museli svoji moc ještě vybojovat ve zdlouhavých konfliktech (Občanská válka v Rusku 1917 – 1922).  

 

     Shrnutí:

     Nejednota nového politického vedení země a odpor veřejnosti k pokračující účasti ve válce vážně oslabovaly demokratické Rusko po Únorové revoluci. Situace využili bolševici (komunistické křídlo v sociálnědemokratické straně) a pod vedením svých dosud pronásledovaných špiček (Lenin, Trockij, Stalin) provedli 7. listopadu 1917 Říjnovou revoluci, kterou svrhli Prozatímní vládu a ovládli petrohradský Sovět.  

    

     Otázky a úlohy:

     1. Jakých chyb se Prozatímní vláda dopustila? Poraďte jejím členům, jak měli postupovat.

     2. Zobecněte, jakým způsobem (a v jakých krocích) bolševici proměnili svou pozici menšinové frakce sociálně demokratické strany ve své petrohradské vítězství.

 

     Výběr z odborné literatury: Encyklopedie Velké říjnové socialistické revoluce. Praha 1975. Richard Pipes: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998. John Reed: Deset dnů, které otřásly světem. Praha 1982, zfilmováno jako hraný dokument (Sovětský svaz, 1927, režie Sergej Ejzenštejn, v hlavních rolích Vasili Nikandrov /Lenin/ a Vladimir Popov /Kerenskij/).    

 

 

     d) Počátek bolševické vlády

 

Útok na Zimní palác v ruském hraném filmu z 20. let

 

     První akce nových vládců Ruska byly (především Leninovým přičiněním) dobře promyšlené a následovaly v rychlém sledu. Ještě 7. listopadu bolševici vydali leták Občanům Ruska, který několika větami shrnul výsledek převratu. Zároveň byl zahájen (v petrohradském paláci Smolnyj, jenž sloužil bolševikům jako hlavní stan) Všeruský sjezd sovětů: byl naplánován již dříve a bolševická revoluce záměrně vypukla před jeho začátkem. Úspěšní bolševici ovládli jednání sjezdu podobně, jako předtím získali převahu v petrohradském sovětu. Někteří nebolševičtí delegáti na protest předčasně sjezd opustili. Sjezd pod taktovkou bolševiků pak jednal, jako by byl ruským parlamentem. Již 8. listopadu vydal 3 základní dekrety (výnosy, které měly mít platnost zákona):

     1. Dekret o míru: obracel se k vládám i národům válčících mocností a vyzýval je k okamžitému příměří a k neprodlenému zahájení jednání o míru bez anexí cizího území. Z dekretu bylo možné vytušit, že Sovět usiluje o vystoupení Ruska z války.

     2. Dekret o půdě: veškerá zemědělská půda byla prohlášena za majetek státu, což znamenalo především zestátnění velkostatkářských a církevních pozemků. Rolníkům jejich půda zůstala, ale měli ji považovat jen za pronajatou od státu.  

     3. Dekret o vytvoření dělnicko-rolnické vlády: byla nazvána Rada lidových komisařů (ti měli rozdělené resorty jako ministři) a byla odpovědná Všeruskému sjezdu sovětů. Vládu tvořili pouze bolševici a jejím předsedou byl Lenin. Tak vznikla v Rusku vláda jediné strany, což také představovalo ve vývoji evropské politiky nový prvek.

 

     Lenin na Všeruském sjezdu sovětů (propagandistický obraz z r. 1962)    

 

     11. listopadu ztroskotal vojenský útok proti Petrohradu, podnícený Kerenským. Kromě petrohradských vojáků se bolševici mohli spolehnout i na Rudé gardy – ozbrojené dělnické oddíly, vytvářené již před 7. listopadem. Během listopadu se bolševikům podařilo – prostřednictvím regionálních sovětů – ovládnout všechna významná města v zemi (početní stavy Rudých gard narostly až na 200 tisíc členů). Bolševický tlak na vlastní převahu ve všech revolučních institucích byl  drtivý a zřetelně proměňoval novou vládu v komunistickou diktaturu. Proti se postavili železničáři, hrozící stávkou, i někteří členové bolševického vedení (Lev Kameněv, Grigorij Zinovjev). Zároveň se poslední oporou odpůrců bolševismu staly odlehlé, hlavně asijské (zejména sibiřské) oblasti Ruska, kde vliv bolševiků i sovětů byl slabý a kde bylo možné se spoléhat na protiruské nálady neruských národností.

     Lenin a jeho lidé zareagovali tím, že vyházeli stoupence pluralismu ze stranického vedení bolševiků (poprvé se ukázalo, že vůdcové diktátorsky vládnoucí politické strany se téměř zákonitě po uchopení moci obracejí nejprve proti vnitřní opozici). Klíčové železniční tratě obsadili vojáci z Petrohradu i rudí gardisté a Rada lidových komisařů vydala (15. listopadu) Deklaraci práv národů Ruska, v níž vyhlašovala rovnoprávnost všech národů v Rusku a zajišťovala jim právo na sebeurčení (včetně možnosti odtržení od ruského státu).

     Stoupencům svržené Prozatímní vlády se ještě podařilo uskutečnit (25. listopadu) naplánované parlamentní volby, z nichž vzešel parlament nazvaný Ústavodárné shromáždění: drtivě zvítězili eseři  (40 % hlasů), druzí skončili bolševici (24 %); parlament zůstal jedinou institucí, jež ještě nesla odkaz Únorové revoluce.

     Všechny zmíněné výnosy bolševizovaných sovětů byly Ústavodárnému shromáždění předloženy k formálnímu schválení. Když parlament většinou poslanců dekrety odmítl, Lenin jej dal v lednu 1918 rozehnat. A pro jistotu bylo vzdálenější věznění vybráno pro carskou rodinu: bolševičtí vojáci ji přesunuli až do Jekatěrinburgu na východním úpatí pohoří Ural.

     Již v prosinci 1917 bolševičtí diplomaté zahájili v Brestu Litevském poblíž frontové linie jednání se zástupci Ústředních mocností (především Německa) o uzavření separátního (tedy odděleného) míru, jímž by byla východoevropská fronta uzavřena a Rusko by zcela z války vystoupilo. Během několikaměsíčních jednání se ukazovalo, že bolševici nemají kontrolu nad většinou ruské armády, jejíž zejména velitelský sbor zůstával věrný svržené Prozatímní vládě, nebo dokonce i caru Mikulášovi. Hlavně Německo posilovalo svou vyjednávací pozici pokračující mhutnou ofenzivou, která dosáhla až neuvěřitelných výsledků: Rusko ztratilo Bělorusko a Ukrajinu a Němci pronikli až k Finskému zálivu a Černému moři. Bolševici zdokonalili organizaci i výzbroj Rudých gard a proměnili je v Rudou armádu, která v únoru 1918 svedla svou první vítěznou bitvu, když zastavila německý útok na Petrohrad.

     3. března 1918 Rusko a Ústřední mocnosti uzavřely Brestlitevský mír, jímž Rusko ukončilo svou účast v První světové válce. Němci začali rychle přesouvat svá vojska z bývalé východní fronty na západ, do Francie a Belgie.

     Riziko pro Dohodu bylo tak velké, že dohodové loďstvo přepravilo volné jednotky Dohody do ruských arktických, černomořských a tichomořských přístavů: tak začala zdlouhavá Dohodová vojenská intervence v Rusku, kdy vyloděná vojska různých dohodových zemí se spojila s ruskými odpůrci bolševismu a podpořila je v jejich občanské válcecílem svrhnout Lenina a vůbec celou bolševickou vládu, obnovit moc únorových revolucionářů a vrátit Rusko do války.

     Bolševici se přejmenovali na Ruskou komunistickou stranu a v národním hospodářství nastolili válečný komunismus (1918 – 1921): velké průmyslové podniky byly zestátněny (v bolševické terminologii znárodněny) a veškerá průmyslová i zemědělská produkce byla odváděna státu, který z ní především uspokojoval potřeby Rudé armády. Byl zaveden přídělový systém na potraviny a dělníci dostávali mzdu v naturáliích. Finanční potřeby byly kryty novou, ovšem silně inflační emisí platidel. Atmosféra v zemi se dramaticky zostřila: projevem tohoto napětí byl i atentát, při němž stoupenkyně eserů Fanny Kaplanová (1890 – 1918) v srpnu 1918 v jedné z továren v Moskvě (jež se právě stala novým hlavním městem) vážně postřelila Lenina, který tam přijel řečnit k dělníkům. Brzy byla popravena a Lenin se ze zranění již nikdy zcela nezotavil.    

 

     Shrnutí:

     Bolševici hned poté, co zajali Prozatímní vládu, přiměli Všeruský sjezd sovětů přijmout a vyhlásit jejich dokumenty směřující k vystoupení Ruska z války a k pozemkové reformě ve prospěch chudých rolníků. Pak rozehnali právě zvolený parlament, zahájili boje za získání moci v odlehlejších částech Ruska (tak vypukla občanská válka) a První světovou válku opustili uzavřením separátního Brestlitevského míru (3. 3. 1918) s Ústředními mocnostmi.

 

     Otázky a úlohy:

     1. Jak rozumíte pojmu právo na sebeurčení?

     2. Kde všude v dějinách jsme se již setkali s rozehnáním parlamentu? A kde s vládou jen jediné politické strany?

 

     Výběr z odborné literatury: Jan Slavík: Leninova vláda (1917 – 1924). Praha 2009.               

 

 

     7. Vznik Československa

     a) Česká politika těsně před válkou

 

     Když si česká kulturní veřejnost v předjaří r. 1910 připomínala šedesátiny Tomáše Garrigua Masaryka (1850 – 1937), nesly se oslavy v duchu bilancujícího vzpomínání na život muže, jenž pomalu uzavírá svou životní dráhu. Nikdo – a ani on sám – si nedovedl představit, že tento sociolog, filozof, politik, feminista, bojovník proti nacionalismu i antisemitismu a mnohostranně veřejně činný člověk má své nejdramatičtější a nejvýznamnější činy ještě před sebou. 

     V letech 1907 a 1911 se konaly volby do Říšské rady (předlitavského parlamentu) již podle volebního práva pro všechny muže a Masaryk byl podvakrát zvolen poslancem za svou malou, intelektuálně zaměřenou Českou stranu pokrokovou (stručně nazývanou realisté), jejímž programem byla postupná demokratizace Rakousko-Uherska. V r. 1912 vstoupil do dalšího ze svých publicistických sporů, když – především na stránkách časopisu Čas (vedeného spisovatelem a novinářem Janem Herbenem a představujícího mediální tribunu realistů) – vedl polemiku o smysl českých dějin. Masaryk stále hájil své pojetí české historie jako kontinuálního úsilí o rostoucí humanitu (lidskost), blízkou obecným principům západoevropské demokracie. Ideály humanitní v českém prostředí podle Masaryka prosazovala a ztělesňovala řada svobodomyslných myslitelů Hus – Chelčický – Komenský – Palacký – Havlíček (kritikové dodávali – ovšem oprávněně – že jako poslední se do této masarykovské linky českých dějin přiřazuje Masaryk sám).

     Proti Masarykovi vystoupil profesor historie na Karlo-Ferdinandově univerzitě Josef Pekař, který tvrdil, že Masarykův výklad je chybný, poněvadž se opírá o nekatolické osobnosti, které v české historii jako celku nesehrály klíčovou roli. Podle Pekaře česká historická tradice stojí na kultu světců, jako je svatý Václav, a pro českou společnost je příznačné – stejně jako v jiných zemích střední Evropy –, že dějiny utvářejí v duchu domácích tradic především představitelé mocenské a kulturní elity, tedy zejména aristokracie. Celý spor Masaryk – Pekař o smysl českých dějin brzy přesáhl původní dějepisný rozměr a stal se zápasem o pojetí české politiky. 

 

     b) Počátky prvního československého (protihabsburského) odboje

 

     Politické napětí v Rakousko-Uhersku před hrozící válkou vedlo k tomu, že vláda v r. 1913 rozpustila český zemský sněm (oficiálně proto, že jej ochromovaly pokračující bezvýsledné spory o jazykové zákony). V březnu 1914 přestala pracovat Říšská rada. Ještě před vypuknutím První světové války byl tedy parlamentní život v Rakousko-Uhersku mocensky zlikvidován, což ukázalo, že budoucí liberalizace habsburské říše je vysoce nepravděpodobná.

     Proto se v českém prostředí objevily plány na odtržení Českých zemí od Rakousko-Uherska. První takový projekt vytvořil v květnu 1914 mladočeský politik, bohatý podnikatel a právník Karel Kramář (1860 – 1937): uvažoval o vzniku Slovanské říše, zahrnující všechny slovanské národy a sahající od Šumavy a Jaderského moře až k Tichému oceánu. Měla to být monarchie v čele s ruským carem (Kramářova manželka byla Ruska).

     Proti této představě postavil Masaryk již v říjnu 1914 ideu státu Československo. Princip spojení Čechů a Slováků v jednom státě vycházel jednak z rostoucích česko-slovenských styků v průběhu 19. století, jednak z úsilí snížit poměrnou váhu německé menšiny v Českých zemích.

     Oba projekty byly z rakousko-uherského hlediska velezrádné a jejich autoři se rychle stali předmětem politického pronásledování. V prosinci 1914 Masaryk odjel do neutrálního Švýcarska a již v cizině zůstal. Byl od začátku přesvědčen o budoucí porážce poloabsolutistických Ústředních mocností ve válce s demokratickou Dohodou a navázal bohatou síť kontaktů s dohodovými politiky, aby je přesvědčil o nutnosti nadiktovat po válce Rakousku souhlas se vznikem Československa.

     Kramář a jeho i Masarykoví domácí stoupenci vytvořili tajnou odbojovou organizaci nazvanou Maffie (podle někdejší tajné jihoitalské svépomocné organizace). V čele Maffie stáli kromě Kramáře ještě Edvard Beneš (1884 – 1948; vystudoval univerzity ve Francii a Praze), Přemysl Šámal (1867 – 1941), Alois Rašín (1867 – 1923) aj.

     Již v r. 1914 vznikly v rámci některých dohodových armád dobrovolnické české vojenské oddíly (vytvořili je někteří z Čechů pobývajících v době vypuknutí války v cizině): první byly jednotka Nazdar ve Francii a Česká družina v Rusku.

     V r. 1915 Masaryk navázal spolupráci se slovenským astronomem a důstojníkem francouzské armády Milanem Rastislavem Štefánikem (1880 – 1919). 6. července 1915 Masaryk v Ženevě oficiálně zahájil činnost československého protirakouského odboje a zveřejnil jeho cíle.                   

     V téže době rakousko-uherské úřady provedly vlnu zatýkání politických odpůrců: ve vězení se ocitli Kramář a Rašín, ale i Masarykova dcera Alice (1879 – 1966). Beneš emigroval za Masarykem a Maffii dále vedl Šámal, talentovaný pro bezchybnou konspiraci (utajené spiklenectví).

 

     c) Vznik československých legií

 

                        Masaryk – Beneš – Štefánik

 

     Trojice vůdců československého zahraničního odboje se výborně doplňovala: tvořili ji filozofující politik, obratný diplomat a voják s mnoha cennými společenskými kontakty. Jejich úsilí však naráželo na zásadní překážku: bylo obtížné žádat u představitelů Dohody samostatný stát pro národy, jejichž muži bojovali v rakousko-uherských uniformách proti dohodovým armádám. 

     Proto Masaryk a Štefánik začali – po dohodě s Dohodou – objíždět zajatecké tábory před srbskou, italskou a ruskou frontou a přesvědčili desetitisíce českých a slovenských zajatců, aby vytvořili dobrovolnické jednotky – československé legie – v rámci dohodových armád. Celkový počet legionářů se vyšplhal na 100 tisíc. Šlo o naprosto jedinečný příklad hromadné a účinné vojenské podpory pro ideu národní samostatnosti. Legionáři vyměnili jistotu přežití za nový, obětavý, ovšem velmi riskantní vlastenecký zápas: v případě nezdaru jim každopádně hrozila smrt, neboť v opětovném zajetí museli počítat s popravou za velezradu. Podobu legií získaly také dobrovolnické oddíly ve Francii, ovšem nejpočetnější legie vznikly v Rusku (asi 40 tisíc mužů).

     Ruská Prozatímní vláda přála československým legiím mnohem více než carský režim, takže jejich dotvoření v Rusku proběhlo – za Masarykovy účasti – až po březnu 1917. První velké bojové nasazení československých legií na ruské frontě se uskutečnilo v bitvě u ukrajinského Zborova 2. července 1917: šlo o významný úspěch v rámci jinak nepříliš vydařené Kerenského ofenzivy a bitva se stala obrovským symbolem ozbrojeného boje Čechů a Slováků za svobodu.

 

     Shrnutí:

     Nedemokratická a válečnická politika rakousko-uherské vlády podnítila již v r. 1914 vznik československého odboje za samostatnost: zahraniční akci vedli Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik a opírali se o diplomatické akce u státníků Dohody a o bojové úspěchy (bitva u Zborova 1917 aj.) československých legií (sestavených z krajanů i válečných zajatců české a slovenské národnosti), zatímco v čele domácího, nenásilného odporu, orientovaného na ovlivňování veřejnosti, stáli Karel Kramář, Alois Rašín aj. 

 

     Otázky a úlohy:

     1. Co všechno si mohli Češi a Slováci slibovat od kýžené samostatnosti?

     2. Kde všude v historii je možné se setkat s pojmem legie?

 

     Výběr z odborné literatury: Jan Galandauer: Vznik Československé republiky. Praha 1988. Zdeněk Kárník: České země v éře první republiky, díl 1. (1918 – 1929). Praha 2003.

 

 

     d) Vzestup československého odboje

 

     V r. 1916 byli Kramář a Rašín odsouzeni k trestu smrti, ale než mohlo dojít k popravě, zemřel 21. listopadu 1916 císař František Josef I. (1830 – 1916) po bezmála 68 letech vlády (stal se jedním z nejdéle vládnoucích monarchů světových dějin) a jeho nástupce a prasynovec Karel I. (1887 – 1922; manželka císařovna Zita 1892 – 1989) vyhlásil amnestii, která propustila na svobodu všechny zatčené politické vězně z r. 1915.

Českoslovenští legionáři ve Francii

 

     Od jara 1917 se zásobovací situace v Rakousko-Uhersku zhoršila natolik, že se stály fronty i na chleba, a na mnoha místech proto vypukaly demonstrace nespokojeného obyvatelstva. Rakousko-uherské úřady sáhly proti nim k násilí a i v Českých zemích (Prostějov, Ostrava aj.) vojsko postřílelo desítky lidí (šlo o největší krveprolití českých civilistů od r. 1848). Ukázalo se, že vedle intelektuálního odboje v čele s Mafií se vzmáhá obecná nespokojenost lidu.

     Organizovaný domácí československý odboj však nepoužil zbraně a vlastně ani nevstoupil v kontakt s představiteli rakousko-uherské státní moci. Obracel se na české poslance Říšské rady, kteří byli vlastně jedinými oficiálními zástupci české politiky. Poté, co se Karel I. rozhodl obnovit (od května 1917) jednání parlamentu, čeští poslanci (samozřejmě bez Masaryka) vydali v lednu 1917 prohlášení o své loajalitě vůči dynastii Habsburků. Na tuto překvapivou a nevítanou akci odpověděla rychle zorganizovaná petice Manifest českých spisovatelů: autorem byl dramatik Jaroslav Kvapil (1868 – 1950; autor libreta k Dvořákově opeře Rusalka), podepsalo přes 200 českých literátů (Alois Jirásek, Karel Klostermann, Eliška Krásnohorská, F. X. Šalda, Otokar Březina, Antonín Sova, Josef a Karel Čapkové atd.), kteří požadovali, aby poslanci usilovali o začlenění českého národa do demokratické Evropy svéprávných a svobodných národů, jíž jediné patří budoucnost.

     Petice splnila svůj cíl. 6. ledna 1918 čeští poslanci Říšské rady a zemských sněmů vydali Tříkrálovou deklaraci, v níž vyhlásili za svůj hlavní politický cíl spojení Českých zemí se Slovenskem a uplatnění práva národů na sebeurčení. Toto právo se obecně v celé tehdejší válčící Evropě stalo základním strategickým cílem Dohody ve vztahu k multinacionálním říším Ústředních mocností (k Rakousko-Uhersku a Turecku). Problém ovšem spočíval v tom, že totéž právo dohodové velmoci jako Francie nebo Velká Británie vůbec nevztahovaly na své vlastní poměry (např. na osud kolonií). 

 

     8. ledna 1918 americký prezident Thomas Woodrow Wilson (1856 – 1924) vyhlásil válečné cíle Spojených států, shrnuté do prohlášení označovaného jako Čtrnáct bodů: obsahovaly zajištění svobody obchodu v poválečném světě, revizi sporných hranic v Evropě na základě národnostního principu, autonomii pro dosud diskriminované národy Rakousko-Uherska a Turecka, poválečné snížení výzbroje národních armád, nastolení spravedlivějších poměrů v koloniích, odmítnutí německých požadavků na anexi části ruského území v rámci připravovaného Brestlitevského míru, založení Společnosti národů jako mezinárodní organizace udržující na základě kolektivní bezpečnosti mír a spravedlnost v mezinárodních vztazích.

     Ačkoli Čtrnáct bodů neobsahovalo požadavek samostatnosti pro národy Rakousko-Uherska, stalo se důležitým důvodem, proč se Masarykova zahraniční akce začala silněji opírat o Spojené státy. Dalším podnětem byla skutečnost, že československý zahraniční odboj získal nemalé finanční prostředky od českých a slovenských krajanů (vystěhovalců) v Americe. Přidali se i americké emigrantské organizace Rusínů (národnosti, žijící především na východ od Slovenska, na západních svazích ukrajinských Karpat). Masaryk tedy začal mnohé otázky dalšího osudu Čechů a Slováků formulovat na americké půdě a po domluvě s krajanskými organizacemi.

     31. května 1918 Masaryk uzavřel s krajanskými organizacemi Čechů a Slováků Pittsburskou dohodu o budoucím společném státě Československu. 

 

     Shrnutí:

     V r. 1916 zemřel rakousko-uherský císař František Josef I. a jeho mladý nástupce Karel I. se pokusil zachránit říši zmírněním politického útlaku, což však samozřejmě nenašlo příznivou odezvu. Domácí československý odboj s podporou petičního Manifestu českých spisovatelů přesvědčil o nutné nezávislosti pro oba národy české poslance předlitavského parlamentu a zemských sněmů, kteří se k odboji přidali Tříkrálovou deklarací 1918. V téže době americký prezident Wilson vyhlásil program Čtrnáct bodů, jímž Spojené státy daly najevo, že se hodlají velmi výrazně podílet na demokratizující přeměně poválečného světa. Myšlenku československého státu vydatně podporovali čeští, slovenští a rusínští krajané v Americe.

 

     Otázky a úlohy:

     1. Kdy jindy v dějinách se držitelé nedemokratické státní moci snažili zachránit svou pozici jen kosmetickými úpravami režimu?

     2. Připomeňte si fakta svědčící o významu uvedených (či ještě některých dalších) signatářů Manifestu českých spisovatelů.

     3. Ke které politické straně patřil prezident Wilson a jaké stopy sympatií k němu najdeme ještě v dnešní České republice?

     4. Zjistěte základní vlastivědně-turistické informace o Podkarpatské Rusi, vlasti Rusínů. 

 

     Výběr z odborné literatury: Z. M. Geršov: Woodrow Wilson. Praha 1987. Karel Pichlík – Bohumír Klípa – Jitka Zabloudilová: Českoslovenští legionáři (1914 – 1920). Praha 1996. Victor Miroslav Fic: Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 – 1918. I. – III. Praha – Brno 2006 – 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     e) Ruská anabáze československých legií

 

     Němci se pokusili protahovat válečné akce na východě ještě několik týdnů po uzavření Brestlitevského míru, aby rozšířili území, jež jim v Rusku mělo připadnout; proto se proti nim postavila Rudá armáda, úspěšně podporovaná československými legiemi (zejména ve vítězné bitvě u Bachmače na Ukrajině v březnu 1918).  

     Jednalo se však o poslední soulad mezi bolševickou vládou a československými legionáři. Separátní brestlitevská mírová smlouva totiž uzavřela východoevropskou frontu a početné legie (40 tisíc vojáků) přišly o možnost pokračovat v boji. Proto Masaryk dohodl s bolševiky, že legionáři budou přepraveni po železniční Transsibiřské magistrále do Vladivostoku na tichomořském pobřeží, odkud je především americké lodě převezou přes Pacifik, Panamský průplav a Atlantik do západní Evropy na francouzsko-německou frontu (šlo tedy o cestu kolem světa!).

     Legionáři se skutečně po ruské železnici na tuto anabázi vydali, byť si bolševici vymínili, že těžké zbraně (kulomety, děla a část pušek) musejí legie odevzdat Rudé armádě, což se také již v březnu stalo. V květnu však velení Rudé armády (Trockij) změnilo názor a místní velitelství bolševických ozbrojených sil začala postup legionářů ztěžovat, aby je mohla odzbrojit úplně. Po několika násilných incidentech (zejména v Čeljabinsku aj.) a skutečných válečných střetnutích legionáři museli klíčové body trati sami ovládnout, aby si tak zajistili pokračování v cestě. Během 5 měsíců (květen – září 1918) českoslovenští legionáři obsadili všechna významná sibiřská města (zejména Penzu, Kazaň, Samaru, Ufu, Omsk, Novonikolajevsk, Krasnojarsk, Irkutsk a konečně Vladivostok) a ovládli tak v délce asi 7 tisíc km drtivou většinu Transsibiřské magistrály (nejdelší železnice světa). Pro české a slovenské vojáky z poklidné střední Evropy se boje uprostřed sibiřské divočiny staly působivým a velmi dramatickým zážitkem, jenž pomáhal utvářet atmosféru vzniku nového státu (jednalo se o první samostatné akce české armády od bitvy na Bílé hoře 1620).

     Nejosudovější okamžik spojený s legionářskou aktivitou v Rusku však nastal 17. července 1918, kdy se legionáři přiblížili k zauralskému Jekatěrinburgu, kde byli vězněni svržený car Mikuláš s carevnou a dětmi: na přímý Leninův příkaz bolševická stráž odvedla celou carskou rodinu do sklepa a tam ji postříleli (Mikuláš II. byl v 90. letech 20. století svatořečen v pravoslavné církvi). 

Českoslovenští legionáři v Rusku

 

     V této době byla již v plném proudu Dohodová válečná intervence v Rusku (od března 1918), zahájená armádami Velké Británie, Francie, Spojených států a Japonska na podporu protibolševických sil, vedoucích proti komunistické vládě občanskou válku (1917 – 1922). Československé legie byly prohlášeny za součást francouzské armády a velitelem legií v Rusku se stal francouzský generál Maurice Janin (1862 – 1946). Československé legie byly největším vojskem Dohody na ruském území, v r. 1918 početně převyšovaly kteroukoli z intervenčních armád. Proto francouzská vláda přišla s myšlenkou, aby se legie zapojily do intervence a zůstaly v Rusku až do svržení bolševiků, ale nedošlo k tomu jak pro nesouhlas samotných legionářů, tak proto, že Masaryk a jeho lidé jasně preferovali účast legií ve válce na západoevropské frontě (tehdy nikdo nepředpokládal, že konec války se blíží tak rychle).

     Legionáři se však po magistrále probojovávali proti bolševickému odporu jen pomalu: první jejich transport vyplul z Vladivostoku až po válce, v lednu 1919, a poslední legionáři dorazili do vlasti až v r. 1920. Statečný výkon československých legií ve zdlouhavých bojích s bolševiky i účinná československá správa transsibiřské trati však zásadním způsobem – samozřejmě spolu s úspěchy dalších Čechoslováků na evropských frontách – posílily sympatie dohodových velmocí pro ideu samostatného Československa.          

Trasa přesunu československých legií po Transsibiřské magistrále (od Penzy po Vladivostok se trať ocitla během r. 1918 po bojích s bolševiky v rukou legionářů).

 

     f) Projevy hromadného protirakouského odporu

 

     Písek do soukolí Ústředních mocností ovšem sypali také vojáci, kteří zůstali v rakousko-uherské armádě. Nepokoje vyvolávané v celém Rakousko-Uhersku potravinovou nouzí se na začátku r. 1918 rozšířily až na jadranské pobřeží. V únoru se k hladovým bouřím přidala vzpoura rakousko-uherského námořnictva na asi 40 lodích zakotvených v černohorském zálivu Boka Kotorska: zhruba 4 tisíce  účastníků – z velké části příslušníků neněmeckých národností – rozšířily své prvotní zásobovací požadavky na politické: žádali ukončení válečné účasti a vyjadřovali podporu Wilsonovým Čtrnácti bodům. Rakousko-uherští velitelé základny přiměli vzbouřence ke kapitulaci teprve poté, co do zálivu připluly dvě německé ponorky a hrozily potopením některých lodí. Několik set vzbouřenců bylo pak souzeno a 4 vůdcové (mezi nimi Čech František Rasch, 1889 – 1918) byli popraveni zastřelením.

     V květnu 1918 se vzbouřilo asi 700 českých vojáků rakousko-uherské posádky v severočeském Rumburku. Vzbouřenci obsadili město a pak se vydali na jih do vnitrozemí k dalším nespokojeným vojenským útvarům. Po cestě je však obklíčilo vojsko složené převážně z německy mluvících vojáků, vůdcové vzpoury byli zatčeni a deset z nich pak zastřeleno.    

 

     Shrnutí:

     Českoslovenští legionáři se účinně zapojili do úspěšných bojů Dohody na frontách První světové války. Brestlitevský mír sice východní frontu uzavřel, ale legionáři právě v Rusku zaujali celý svět tím, že na téměř dva roky obsadili klíčová místa Sibiře, a ačkoli především sledovali cíl přepravit se východním směrem na evropská válčiště, zároveň tím podpořili Dohodovou válečnou intervenci proti bolševické vládě. Mezitím ovšem vypukaly vzpoury českých aj. vojáků i v rakousko-uherské armádě (Boka Kotorska, Rumburk). 

 

     Otázky a úlohy:

     1. Zjistěte názvy některých legionářských jednotek, jejich vojenských vlaků apod. a odvoďte z toho, na jaké tradice legionáři především navazovali.

     2. Některé velké jadranské přístavy byly za První světové války významnými vojenskými pevnostmi. Navštívili jste některé? Co o nich víte?

 

     Výběr z odborné literatury: Robert Sak. Anabáze. Praha 1996. Výběr z uměleckých zpracování: Literatura: Josef Kopta: Třetí rota, 1924. Rudolf Medek: Anabáze, 1. – 5., 1921 – 1927.   Divadlo: František Langer: Jízdní hlídka, 1935. Rudolf Medek: Plukovník Švec, 1928.

 

 

     g) Vyhlášení samostatného československého státu

 

     29. června 1918 byli představitelé československého zahraničního odboje v čele s Masarykem, Benešem a Štefánikem uznáni – pod názvem Národní rada československá – francouzskou vládou jako oficiální představitelé československého lidu a jako základ příští československé vlády. Jednalo se o první diplomatické uznání československého protihabsburského odboje.

     13. července 1918 se členové Maffie spojili s českými politiky a společně vytvořili Národní výbor československý (předsedou Karel Kramář) jako vrcholný orgán domácího odboje. Název Národní výbor odkazoval na stejnojmennou instituci z r. 1848.

 

     Mezitím se prudce zhoršovala situace Ústředních mocností na válečných frontách.

     Na jaře 1918 Ústřední mocnosti podnikly ještě dva pokusy o prolomení válečných front ve svůj prospěch. Němci (pod Ludendorffovým velením) ve Francii uskutečnili sérii pěti ofenziv (německá letadla dokonce bombardovala Paříž), v nichž využili také vojska přesunutá po uzavření Brestlitevského míru z východu. RakušanéItálii zaútočili na řece Piavě. Obě akce však Dohoda, výrazně posílená Američany, zmařila: Němce porazila v letní druhé bitvě na Marně (vítězům velel francouzský maršál Ferdinand Foch, 1851 – 1929).  

     V září dohodové armády nastoupily do zdrcujících útoků ve Francii, na Balkáně i na Blízkém východě. Válečná aktivita Ústředních mocností se zcela zhroutila, ačkoli ani na jedné evropské frontě dohodové armády nepronikly do vnitrozemí nepřítele.

     29. září 1918 kapitulovalo – jako první stát Ústředních mocností – Bulharsko.

 

Kanadští vojáci s tankem na frontě

 

     14. října 1918 se Národní rada československá prohlásila za prozatímní československou vládu. Téhož dne se v Českých zemích uskutečnila účinná generální (všeobecná) stávka, jejíž organizátoři ovšem stáli mimo Národní výbor.

     16. října 1918 císař Karel I. se pokusil zachránit situaci tím, že vyhlásil přeměnu Rakousko-Uherska na federaci rovnoprávných národů. Jeho plán však už nikdo nebral vážně.

     18. října 1918 prozatímní československá vláda ve Washingtonské deklaraci vyhlásila vznik samostatného státu Československo.

     28. října 1918 rakousko-uherská vláda oznámila, že přijímá Čtrnáct Wilsonových bodů jako základ pro jednání o příměří. Když zpráva o tomto oznámení dorazila do Prahy, vyvolala bouřlivé davové nadšení: pražské ulice se naplnily jásajícími davy, strhávajícími z úředních budov odznaky rakousko-uherské státní moci. Někteří představitelé Národního výboru se sešli v Obecním domě a oficiálně vyhlásili vznik samostatného Československa. Mnohé špičky domácího odboje (včetně Kramáře) tu však chyběly, protože v minulých dnech odjely do Ženevy dohodnout se s Masarykem o dalším postupu. 28. říjen se stal – a dodnes zůstává – nejvýznamnějším československým a českým státním svátkem.

 

28. říjen 1918 v pražských ulicích

    29. října zahájila část německého obyvatelstva v českých pohraničních oblastech akci usilující o jejich odtržení od právě vzniklého Československa a o připojení k Rakousku. Tuto snahu, která měla podobu vyhlašování rakouských provincií v československém pohraničí, iniciovali či podpořili poslanci z řad českých Němců. 

 

     30. října 1918 se v Turčianském Svätém Martině sešli představitelé slovenského politického života a přijali Deklaraci slovenského národa (Martinskou deklaraci), v níž označili Slováky za součást jednotného československého národa a rozhodli se pro uplatnění práva na sebeurčení. Deklarace se stala významným právním dokumentem při vytváření Československa, ale ve srovnání s květnovou Pittsburskou dohodou byla méně konkrétní a naznačovala, že v domácí slovenské veřejnosti přetrvávají nejasnosti o budoucí pozici Slováků.              

 

     h) Konec války

 

     V Rakousko-Uhersku se po Češích a Slovácích vzbouřily na konci října 1918 i další slovanské národy. Zároveň ve Vídni začali demokratičtí rakouští politici připravovat pokojný přechod od monarchie k Rakouské republice. Také Maďaři vyhlásili, že opouštějí rakousko-uherskou říši.  

     31. října 1918 kapitulovalo Turecko a 3. listopadu Rakousko-Uhersko.

     V Německu vypukla revoluce, která 9. listopadu svrhla císaře Viléma II. (emigroval do neutrálního Nizozemska), zrušila císařství a vyhlásila republiku.

     11. listopadu abdikoval rakousko-uherský císař Karel I. Tak se uzavřelo dlouhé, více než šestisetleté působení habsburské (posléze habsbursko-lotrinské) dynastie v evropském i světovém historickém vývoji.

     Téhož dne – 11. listopadu 1918 – v železničním vagonu u francouzského Compiègne byla podepsána kapitulace Německa: tím skončila – po 4 letech a téměř 4 měsících – První světová válka.  

 

     Shrnutí:

     Na jaře 1918 se Ústřední mocnosti pokusily sérií útoků na frontách dosáhnout vítězství, ale vyčerpání jejich materiálních i lidských zdrojů bylo tak rozsáhlé, že byly poraženy, a naopak v létě a na začátku podzimu Dohoda převzala na všech frontách iniciativu a uštědřila nepříteli tvrdé porážky. Ve státech Ústředních mocností vypukly revoluce proti dosavadním monarchistickým vládám: 28. října 1918 byl v Praze vyhlášen vznik nového státu – Československa. Ústřední mocnosti kapitulovaly jedna za druhou, kapitulací Německa 11. 11. První světová válka skončila: přinesla asi 11 milionů obětí na životech a nezměrné hmotné škody.    

 

     Otázky a úlohy:

     1. Kdy jindy v českých nebo evropských dějinách sehrály významnou roli stávky?

     2. Pražský Obecní dům stojí na místě někdejšího Královského dvora; s kterými událostmi byl tento dvůr spojen?

     3. Kde ve vašem okolí jsou pomníky připomínající První světovou válku? Zjistěte něco o jejich vzniku i o významu jejich nápisů či použitých symbolů.

 

     Výběr z odborné literatury: Miroslav M. Hlaváč: Čeští mafiáni 1914 – 1918. Karviná 2008. Josef Hotmar: Zrození republiky 1914 – 1918. Brno 2005. Výběr z uměleckých zpracování: Literatura: Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana, 1929. Romain Rolland: Petr a Lucie, 1920. Divadlo: Václav Havel: Zítra to spustíme, 1988.